2 Antenna for UHF Kenwood TK372 TK3160 TK3170 TK3173 TK3180 TK3300 TK5310G KRA23,for UHF Kenwood TK372 TK3160 TK3170 TK3173 TK3180 TK3300 TK5310G KRA23 2 Antenna, TK-3101, TK-3102, TK-3140, TK-3160, TK-3170, TK-3173, TK-3180, TK-3200, TK-3200L, TK-3202, TK-3202LU, TK-3300, TK-3300UP, TK-3302, TK-3302UK, TK-5310, TK-5310G, TK-5320, etc,2 pcs of Stubby Cone Antennas UHF 400-470 MHz for Kenwood: TK-360G, TK-370G, TK-372, TK-372G, TK-380, TK-390, TK-3100.Antenna for UHF Kenwood TK372 TK3160 TK3170 TK3173 TK3180 TK3300 TK5310G KRA23 2.

2 Antenna for UHF Kenwood TK372 TK3160 TK3170 TK3173 TK3180 TK3300 TK5310G KRA23

2 Antenna for UHF Kenwood TK372 TK3160 TK3170 TK3173 TK3180 TK3300 TK5310G KRA23, 2 Antenna for UHF Kenwood TK372 TK3160 TK3170 TK3173 TK3180 TK3300 TK5310G KRA23