UHF Whip Antenna for KENWOOD KRA-15AM TK-360G TK-370G TK-372G TK-3100 TK-3200,Antenna for KENWOOD KRA-15AM TK-360G TK-370G TK-372G TK-3100 TK-3200 UHF Whip, KENWOOD KRA-15AM TK-360G TK-370G TK-372G TK-380 TK-390 TK-3100 TK-3200 TK-5310 Portable Radio, KENWOOD TK-360 TK-360G TK-370 TK-370G TK-372 TK-372G TK-380 TK-390 TK-3100 TK-3101 TK-3102,UHF 450-490 MHz 6,5" Whip Antenna w, SMA-F Connector.for KENWOOD KRA-15AM TK-360G TK-370G TK-372G TK-3100 TK-3200 UHF Whip Antenna.

UHF Whip Antenna for KENWOOD KRA-15AM TK-360G TK-370G TK-372G TK-3100 TK-3200

UHF Whip Antenna for KENWOOD KRA-15AM TK-360G TK-370G TK-372G TK-3100 TK-3200, UHF Whip Antenna for KENWOOD KRA-15AM TK-360G TK-370G TK-372G TK-3100 TK-3200